Beleidsplan Basketbal

Handleiding opstellen Meerjarig Beleidsplan Basketbalvereniging

Inleiding

Dit document beschrijft wat de inhoud zou kunnen zijn van een Meerjarig Beleidsplan voor een basketbalvereniging en wat er nodig is om een meerjarig beleidsplan samen te stellen. Het is een handleiding waarbij een overzicht wordt gegeven wat er in het plan kan worden beschreven en welke informatie als basis kan dienen.

Het is vooral niet de bedoeling om strak vast te houden aan deze handleiding maar de vrijheid te nemen om zaken weg te laten of juist toe te voegen. Het gaat om de toekomst van uw vereniging!

Vul de vragenlijst Beleidsplan basketbal in en gebruik de antwoorden als basis voor het op te stellen beleidsplan. De vragenlijst kan door meerdere mensen worden ingevuld.

Waarom een beleidsplan?

In een beleidsplan legt de vereniging vast wat zij wil bereiken, hoe zij dat wil bereiken en wanneer zij dat wil bereiken. Meestal wordt een beleidsplan voor de middellange termijn geschreven (3-5 jaar).

De doelstellingen in het plan moeten helder en concreet omschreven zijn, zodat het plan geëvalueerd en eventueel aangepast kan worden. Het plan dient verder om inzicht te geven in de structuur en samenhang van de vereniging, is een houvast voor de bestuursleden en geeft de leden inzicht in de plannen van het bestuur.

Daarnaast is het beleidsplan ook een document dat kan worden gebruikt in de communicatie met externe partijen zoals bijvoorbeeld gemeente of sponsoren.

Opstellen van het plan

Betrek zoveel mogelijk leden, kader en vrijwilligers bij het tot stand komen van het plan. Nodig ze uit voor een brainstormsessie en mee te denken over de toekomst van de club. Alleen dan kan een algemeen beleidsplan draagvlak krijgen binnen de club en wordt de kans vergroot dat de gestelde doelstellingen ook daadwerkelijk gehaald gaan worden.

Nog even een aantal praktische tips. Als je gebruik maakt van externe gegevens in het beleidsplan, zorg er dan voor dat deze bronnen worden vermeld. Neem aan het eind van het plan een bronvermelding en literatuurlijst op in de bijlagen.

Neem contact op met de NBB en vraag naar de vereniging box, een hulpmiddel voor bestuurders van verenigingen voor het bepalen en uitstippelen van het beleid. 

Inhoudsopgave van het beleidsplan

We beginnen met de inhoudsopgave. Deze inhoudsopgave wordt per onderdeel verder uitgewerkt in dit document.

 1. De vereniging
  1. Geschiedenis
  2. Missie
  3. Visie
  4. Strategie
 2. Organisatie van de basketbal vereniging
  1. Organisatieschema
  2. Dagelijks bestuur
  3. Inzet leden
  4. Ledenopbouw
 3. Analyses
  1. Interne analyse (product/dienst, vrijwilligers, structuur, organisatievorm en financiën)
  2. SWOT: Sterke & Zwakke punten
  3. Externe analyse (demografie, vraag naar de basketbalsport, maatschappelijke ontwikkelingen, politiek, sponsoren en concurrenten)
  4. SWOT : Kansen & Bedreigingen
 4. Strategie
  1. Bepalen van de strategische doelstellingen
  2. Bepalen operationele doelstellingen op basis van de strategische doelstellingen
  3. Uitwerken uit te voeren activiteiten afgeleid van operationele doelstellingen, koppelen aan personen of commissies en inplannen.
 5. Bijlagen
  1. Bezetting bestuur en commissies
  2. Organisatie van de vereniging (organogram)
  3. Taken en verantwoordelijkheden en bevoegdheden bestuur en commissies
  4. Begroting
  5. Bronvermelding en literatuurlijst
  6. Optionele bijlagen
   • Opleidingsplannen bestuur, commissies, trainers en scheidsrechters
   • Beleid inzake ongewenst gedrag

Hoofdstuk 1 De Vereniging

Om mensen, instellingen en bedrijven een beeld te geven over de vereniging, beginnen we met informatie over de vereniging.

Geschiedenis

Vertel in het kort iets over de historie van de vereniging. Hierbij kun je denken aan informatie als:

 • Wanneer is de vereniging opgericht
 • Welk type basketbalsport? Wordt er breedtesport, topsport of een mix beoefend?
 • Op welk niveau hebben de teams over het algemeen gespeeld
 • Wat zijn de hoogtepunten van de club geweest
 • Leden aantallen, groei/afname aantal leden, verhouding leden t.o.v. teams
Missie

De missie van de vereniging staat meestal al beschreven in de oprichtingsstatuten van de vereniging. Een missie kan bijvoorbeeld zijn: “De vereniging stelt zich tot doel het doen beoefenen en het bevorderen van de basketbalsport in al zijn verschijningsvormen”.

Visie

In de visie wordt beschreven wat de vereniging doet om de missie vorm te geven. Dit kan voor bovengenoemde missie bijvoorbeeld zijn:

 • Mee doen aan door de NBB georganiseerde competities deel te nemen
 • Het zelf organiseren van wedstrijden en toernooien
 • Organiseren van evenementen op het gebied van de basketbalsport
Strategie

In dit hoofdstuk wordt in het kort beschreven wat de strategische doelen zijn van de vereniging voor de komende jaren. Deze doelen vormen de basis van het plan en worden later in het plan verder in detail uitgewerkt.

Hoofdstuk 2 De Organisatie

In dit hoofdstuk wordt iets verteld over de organisatie van de vereniging. Hoe is de vereniging georganiseerd, hoe werkt het dagelijks bestuur, hoe zijn de leden verdeeld over de verschillende functies en wat is de ledenopbouw.

Organisatieschema

Een organisatieschema geeft in een oogopslag aan hoe de vereniging georganiseerd. Bovenaan het organisatieschema staat altijd de Algemene Ledenvergadering, daaronder het bestuur en vervolgens de verschillende commissies. Werk het schema uit en neem het op in het plan.

Het dagelijks bestuur.

Beschrijf hier hoe het bestuur georganiseerd is. Welke functies zijn te onderkennen, door wie worden deze functies bekleed, hoe vaak wordt er vergaderd en hoe vaak legt het bestuur verantwoording af aan de ALV. Hou het hier kort maar neem in de bijlage een overzicht op van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur en van de afzonderlijke bestuursleden.

Inzet van de leden

Hier wordt in feite beschreven hoe de leden zijn verdeeld over de verschillende functies of commissies binnen de vereniging. Beschrijf hier in het kort welke commissies er zijn, wat ze doen en hoeveel leden voor deze commissies zijn ingedeeld. Neem in de bijlage een overzicht op van de verschillende commissies met de verschillende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Ledenopbouw

Beschrijf iets over de opbouw van het ledenbestand. Denk hierbij aan een overzicht van:

 • Ledenaantallen
 • Welke teams
 • Verdeling jeugd / senioren
 • Verdeling mannen / vrouwen
 • Verdeling leden over de verschillende teams

Hoofdstuk 3 Analyses

Analyses zijn van belang voor de uitvoering van de doelstellingen. Op basis van in- en externe analyses in combinatie met een SWOT analyse (Sterke/Zwakke punten, Kansen en Bedreigingen) kan van te voren worden bepaald of gestelde doelen wel haalbaar zijn. Je kunt wel willen groeien, maar is er ook voldoende capaciteit op het gebied van trainers en zaalruimte.

We maken eerst een interne analyse van de vereniging. Op basis daarvan kunnen we de sterke en zwakke punten van de organisatie bepalen. Vervolgens maken we een externe analyse die bepalend is voor de kansen en bedreigingen.

Interne Analyse

De interne analyse is een analyse van de vereniging in relatie tot zaken als welke producten of diensten er worden aangeboden, bestaand beleid t.a.v. de organisatie en structuur maar ook hoe het staat met de financiën van de club.

SWOT analyse – Sterkte en Zwakke punten

Op basis van de interne analyse kan een overzicht worden gemaakt van de sterke en zwakke punten van de vereniging. Maak een overzicht en bepaal samen met de leden wat de sterke en zwakke punten zijn van de vereniging, maak hierbij gebruik van de informatie uit de interne analyse. Een sterk punt is bijvoorbeeld gezelligheid en saamhorigheid tussen de leden, een zwak punt kan zijn dat er te weinig scheidsrechters zijn met een E-diploma.

Externe Analyse

Een externe analyse maak je op basis van factoren die buiten de vereniging liggen. Denk hierbij aan zaken als demografie, promotie van de basketbalsport door NBB, maatschappelijke ontwikkelingen, politieke ontwikkelingen, sponsoren en concurrenten.

Demografie

Vertel iets over de bevolkingsopbouw en groei binnen de gemeente of regio. Dit zijn de potentiele leden van de vereniging en kan mede bepalen wat het sportaanbod wordt voor de komende jaren. Meestal zijn dit soort cijfers op te vragen bij de gemeente of provincie.

Promotie basketbalsport door de NBB

Er zijn diverse publicaties beschikbaar van de Nederlandse Basketball Bond over de promotie van de basketbalsport in Nederland. Zo is er een strategisch plan van de NBB 2011-2014 (er is een nieuw strategisch plan in de maak per begin 2016) en een Masterplan basketbalaanbod 2013-2016. Hierin wordt beschreven hoe de bond de ontwikkelingen van de basketbalsport ziet en wat de komende jaren strategische doelen zijn op het gebied van promotie van de sport.

Daarnaast vraagt de NBB bij verenigingen ook aandacht voor zaken als:

 • Veilig sport klimaat
 • Pestprotocol
 • Omgaan met ongewenst gedrag
 • Promotie vrouwenbasketbal
 • Ouders langs de lijn
 • Basketball op scholen (College Streetball)
 • 3 X 3 basketball (Streetball)
 • Aandacht voor basketball pleintjes (Streetwise)
 • Bedrijfsbasketbal
 • Recreatieve competitie
 • Rolstoelbasketbal
 • Naschoolse opvang
 • Basketball voor mensen met verstandelijke beperking

Al met al meer dan voldoende informatie om als vereniging de basketbalsport in al zijn facetten te promoten in de eigen gemeente of regio en voldoende aanknopingspunten om ook als vereniging maatschappelijk berokken te zijn.

Maatschappelijke ontwikkelingen

Als je als vereniging ook maatschappelijk betrokken wil zijn, is het belangrijk om te kijken naar de maatschappelijke ontwikkelingen.

Zo wordt sport steeds meer onderdeel van het beleid van de centrale overheid, is het vrijwilliger bij de club zijn steeds minder vanzelfsprekend en kiezen steeds meer mensen voor een individuele sport in plaats van een teamsport. Dit soort ontwikkelingen zijn van belang om in de gaten te houden bij het opstellen van strategische doelen voor de komende jaren.

Politieke ontwikkelingen

Als vereniging heb je vooral te maken met de lokale politiek van de gemeente. De sporthal wordt vaak gehuurd van de gemeente. De gemeente heeft buurtsportcoaches aangesteld om het bewegen door kinderen te stimuleren. Al dit soort politieke zaken kunnen een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de vereniging in de komende jaren.

Sponsoren

Een vereniging moet in principe kunnen bestaan van de contributie. Vaak is dit niet genoeg om extra activiteiten te ontwikkelen of de zoveelste huurverhoging door de gemeente op te vangen. Een actief sponsorbeleid moet in elk geval tot de doelstellingen van de club behoren om een gestage groei van leden en activiteiten te kunnen waarborgen.

 Concurrenten

Zijn er verenigingen en instellingen in de buurt die een zelfde aanbod hebben als de vereniging? Beschrijf de concurrenten om te bepalen of ze concurrent zijn maar vooral hoe de vereniging zich kan onderscheiden van zijn concurrenten.

SWOT analyse : Kansen en Bedreigingen

Op basis van de externe analyse maken we een lijst van de kansen en bedreigingen die er zijn in het kader van het opstellen van de strategische doelstellingen voor de komende jaren. Een kans is bijvoorbeeld het samenwerken met de buurtsportcoaches om de sport in de gemeente verder te promoten, een bedreiging kan bijvoorbeeld zijn het toenemend gebruik van de sporthal door andere verenigingen en sporten.

Hoofdstuk 4 Strategie

Opstellen van de strategische doelstellingen

Op basis van de analyses kunnen we nu de strategische doelen bepalen voor de komende jaren. De strategische doelstellingen worden zo algemeen mogelijk geformuleerd, bijvoorbeeld de vereniging wil binnen 4 jaar financieel gezond zijn.

Opstellen van de operationele doelstellingen

Op basis van de strategische doelstellingen kunnen de hieraan gekoppelde operationele doelstellingen worden bepaald. Een voorbeeld:

Strategische doelstelling

De vereniging financieel gezond over 4 jaar.

Operationele doelstellingen op basis van het genoemde strategische doel:
 • Het vinden van nieuwe sponsoren
 • Het ontwikkelen en uitvoeren van geldinzamelacties
 • Het verminderen van de hoeveelheid boetes door de NBB
Opstellen van activiteiten op basis van de operationele doelstellingen

We hebben de strategische doelstellingen bepaald en op basis daarvan de operationele doelstellingen bepaald. Nu moeten we de operationele doelen opdelen in activiteiten en deze activiteiten koppelen aan een persoon of commissie en in tijd gaan plannen.

Strategische doelstelling De vereniging financieel gezond in 4 jaar
SWOT analyse Bepaal welke onderdelen van de SWOT hier van toepassing zijn
Operationele doelstellingen –          Het vinden van nieuwe sponsoren

–          Het ontwikkelen en uitvoeren van geldinzamelacties

–          Het verminderen van de hoeveelheid boetes door de NBB

Activiteit Periode Door
Oprichten van een sponsorcommissie Nu Bestuur
Opstellen van sponsorbeleid 2016-2017 Voorzitter
Actief op zoek naar nieuwe sponsoren 2016 – 2020 Sponsor cie

Hoofdstuk 5 Bijlagen

In de bijlagen kunnen onder andere de volgende zaken worden opgenomen:

Bezetting bestuur en commissies

Maak een overzicht van de beschikbare functies binnen bestuur en commissies en benoem hoeveel mensen hiervoor nodig zijn.

Organisatie van de vereniging

Beschrijf de organisatie van de vereniging aan de hand van een organogram.

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van bestuur en commissies

Beschrijf voor elke functie of commissie in de vereniging wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn.

Begroting

Neem een overzicht op over de financiële toekomst van de club:

 • Begroting voor inkomsten en uitgaven voor de komende periode
 • Ontwikkeling contributie voor de beleidsperiode
 • Ontwikkeling zaalhuur voor de beleidsperiode
 • Sponsorbeleid
 • Subsidies

Vul de vragenlijst Beleidsplan basketbal in en gebruik de antwoorden als basis voor het op te stellen beleidsplan. De vragenlijst kan door meerdere mensen worden ingevuld.

Bronvermelding en literatuurlijst

Vermeld bronnen en eventueel een lijst van gebruikte literatuur.

Enquete vragen leden

Een mogelijkheid om te bepalen wat de leden willen, is door het uitvoeren van een enquete. Aan de hand van de antwoorden op de vragen krijg je een beeld wat de leden van de club vinden en wat ze graag zouden zien.

Vragen
 1. Wat vind je leuk binnen de vereniging?
 2. Wat vind je niet leuk of mis je?
 3. Hoe wil/kun je daar zelf aan bijdragen?

Leg de vragen voor aan:

 • De teams
 • De trainers
 • Ouders en Verzorgers

Op basis van bovenstaande informatie moet een basketbalvereniging in staat zijn een basis te leggen voor de komende jaren. Vragen of hulp nodig bij het opstellen van een meerjaren beleidslan basketbal? Neem contact met ons op.

Een jeugdplan basketbal maakt vaak onderdeel uit van een meerjaren beleidsplan. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Jeugdplan Basketbal.